magyar english
Térkép

 
 
 
Mentés
Mentés
Facebook
Videók, fotók
 
 
 
 
 
NATURA2000 fenntartási tervek
 
KooKoo - az éneklő óra

Fontos
A honlapon található fotók szerzői jogi oltalom alatt állnak. Felhasználásuk, másodközlésük csak írásos megállapodás aláírását követően lehetséges.

Jelen honlap a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság hivatalos honlapja (www.ddnp.hu). Az egyéb más oldalakon található, Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatósággal kapcsolatos információkért nem vállalunk felelősséget.
 
Programjainkon mindenki saját felelősségére vesz részt. A résztvevők tudomásul veszik, hogy a programokon kép-, illetve videofelvétel készülhet. A részvevők a programokon való részvételükkel hozzájárulnak a kép-, videofelvétel készítéséhez, és annak a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság weboldalaira és Facebook oldalaira történő feltöltéséhez, valamint a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság kommunikációjához, marketingjéhez történő időbeli korlátozás nélküli felhasználásához.
» Adatvédelem » Adatvédelmi tájékoztató önéletrajzok kezelésére vonatkozóan
Adatvédelmi tájékoztató önéletrajzok kezelésére vonatkozóan
 

A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatósághoz beérkező önéletrajzok kezelésére vonatkozó adatkezelési tájékoztató

1.       Az adatkezelő adatai

Az adatkezelő neve: Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság

Székhelyének címe: 7625 Pécs Tettye tér 9.

E-mail: dunadrava@ddnp.hu

Honlap: www.ddnp.hu

2.       Az adatkezelés célja

· a meghirdetett állásajánlatokra, illetve elektronikus adatbázisba történő felvételre beérkezett álláspályázatok és önéletrajzok kezelése

· kapcsolatfelvétel

· munkaviszony létrehozásának és fenntartásának elősegítése

3.       Az adatkezelés módja: manuális adatfeldolgozás

4.       Kezelt adatok köre: vezetéknév, keresztnév, cím, e-mail cím, telefonszám, továbbá minden olyan adat, amit a jelentkező az önéletrajzában önmagáról – különös tekintettel a személyes adatok különleges kategóriáira – önként megad.

5.       Az adatkezelés jogszabályi háttere

A jelen tájékoztatóban részletezett személyes adatok kezelésére az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény alapján és az abban rögzítettek szerint kerül sor.

6.       Az adatkezelés jogalapja

a.) az álláspályázatok, önéletrajzok Igazgatóságunkhoz történő megküldése és az érintett b.) pont szerinti hozzájárulásának megadása közötti időtartamban a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont alapján a Társaság jogos érdeke;

b.) az a.) ponton kívüli esetben a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján kizárólag az érintett, jelen – részletes – tájékoztatáson alapuló kifejezett és önkéntes hozzájárulása, amelyet az érintett az Igazgatóság által rendelkezésre bocsátott formanyomtatvány kitöltésével és aláírásával ad meg és az Igazgatóság számára postai úton, illetve szkennelt formában, elektronikus úton a dunadrava@ddnp.kvvm.hu  e-mail címre juttat el.

Az Igazgatóság jogos érdeke, hogy tevékenységének végzéséhez megfelelő humán erőforrás álljon rendelkezésére, így érdekében áll az is, hogy a munkaerő piacon állást kereső, az Igazgatóságnál jelentkező személyekkel felvegye a kapcsolatot az általuk megadott elérhetőségükön. Az a.) pont szerinti adatkezelés nem korlátozza aránytalanul a pályázók, álláskeresők személyiségi jogait, tekintettel arra, hogy annak célja kizárólag a pályázóval történő kapcsolatfelvétel. Az érintettek jogaira nézve megfelelő garanciát tartalmaz az, hogy személyes adataikat csak az Igazgatóság arra jogosult munkavállalói ismerhetik meg, továbbá az érintett hozzájárulásának hiányában a rendelkezésére álló személyes adatok az alább meghatározott időn belül törlésre kerülnek.

7.       A kezelt adatok köre és az adatkezelés időtartama

A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatósága megküldött álláspályázatokban, önéletrajzokban, motivációs levelekben valamint egyéb megküldött dokumentumokban szereplő adatokat, mint személyes adatokat a jelen tájékoztató szerint kezeli, rögzíti és tárolja legfeljebb a beérkezéstől számított 2 évig. A kezelt adatok ezt követően automatikusan megsemmisítésre, törlésre kerülnek. A kezelt adatokat kizárólag a toborzási és kiválasztási folyamat során, vagy annak eldöntésére kerülnek felhasználásra, hogy az érintett jelölt alkalmas lenne-e egy megüresedő, másik munkakör betöltésére.

8.       Az adatokhoz való hozzáférés

A megküldött álláspályázatokat és önéletrajzokat kizárólag a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság erre jogosultsággal rendelkező munkatársai kezelik. A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatósága beérkező álláspályázatokat és önéletrajzokat – törvényben meghatározott esetek kivételével – harmadik fél számára sem statisztikai, sem egyéb céllal nem adja tovább, a megismert adatokat nem hozza nyilvánosságra, valamint a benyújtott álláspályázatok és önéletrajzok elbírálásával kapcsolatos tájékoztatást is kizárólag az érintett kérésére és számára nyújt.

9.       Adatbiztonság

A beérkezett álláspályázatok és önéletrajzok biztonságos tárolásáról és őrzéséről az Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság kiemelten gondoskodik. Az azokhoz való hozzáférést megfelelő jogosultsági szintek kialakításával védi az illetéktelen hozzáféréstől, valamint a megváltoztatás, a nyilvánosságra hozatal, a törlés vagy a megsemmisülés ellen.

10.   Az adatkezeléssel összefüggő jogok és a jogérvényesítés lehetőségei

Az érintett jelentkező kérelmezheti:

a) tájékoztatását személyes adatainak kezeléséről, különösen: a kezelt személyes adatainak köréről és azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről,

b) személyes adatainak helyesbítését, valamint

c) személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását.

Az érintett jelentkező tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen:

a) ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén,

b) ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik, valamint

c) törvényben meghatározott egyéb esetben.

A személyes adatok kezelésével kapcsolatos kérdésekkel, észrevételekkel közvetlenül az Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatósághoz (dunadrava@ddnp.kvvm.hu), illetve az Igazgatóság belső adatvédelmi felelőséhez (Buchert Eszter, tel: 30/520-1665, e-mail: bucherte@ddnp.kvvm.hu) lehet fordulni.

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál való bejelentéssel az érintett jelentkező vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatai kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei: 1530 Budapest, Pf.:5. 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c Tel.: 06 1/391-1400 Fax: 06 1/391-1410

Letölthető nyilatkozat az adatkezeléshez való hozzájárulásról önéletrajzokra vonatkozóan.

 

   
 
2019. 10. 14. Oldal nyomtatása
©2005 A KvVM
Természetvédelmi Hivatala
neosoft&design