magyar english
Térkép

 
 
 
Mentés
Mentés
Facebook
Videók, fotók
 
 
 
 
 
NATURA2000 fenntartási tervek
 
KooKoo - az éneklő óra

Fontos
A honlapon található fotók szerzői jogi oltalom alatt állnak. Felhasználásuk, másodközlésük csak írásos megállapodás aláírását követően lehetséges.

Jelen honlap a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság hivatalos honlapja (www.ddnp.hu). Az egyéb más oldalakon található, Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatósággal kapcsolatos információkért nem vállalunk felelősséget.
 
Programjainkon mindenki saját felelősségére vesz részt. A résztvevők tudomásul veszik, hogy a programokon kép-, illetve videofelvétel készülhet. A részvevők a programokon való részvételükkel hozzájárulnak a kép-, videofelvétel készítéséhez, és annak a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság weboldalaira és Facebook oldalaira történő feltöltéséhez, valamint a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság kommunikációjához, marketingjéhez történő időbeli korlátozás nélküli felhasználásához.
» Közérdekű adatok elektronikus közzététele » Az Igazgatóság alaptevékenysége, feladat és hatásköre
Az Igazgatóság alaptevékenysége, feladat és hatásköre
 
Az Igazgatóság feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok:

7/1996. (IV. 17.) KTM rendelet a Duna-Dráva Nemzeti Park létesítéséről

4/2009. (IV. 10.) KvVM rendelet a Nyugat-Mecsek Tájvédelmi Körzet létesítéséről, valamint a Kőszegi-forrás erdőrezervátum létrehozásáról

87/2007. (X. 18.) KvVM rendelet a Zselici Tájvédelmi Körzet védettségének fenntartásáról

58/2007. (X. 18.) KvVM rendelet a Kelet-Mecsek Tájvédelmi Körzet védettségének fenntartásáról

18/2001. (VIII. 27.) KöM rendelet a Boronka-melléki Tájvédelmi Körzet bővítéséről

9/1991. (IV. 26.) KTM rendelet a Boronka-melléki Tájvédelmi Körzet létesítéséről és a természetvédelmi kezelő megnevezéséről

11/1999. (X. 29.) KöM rendelet a Dél-Mezőföld Tájvédelmi Körzet létesítéséről

1996. évi LIII. törvény a természet védelméről

71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről

2009. évi XXXVII. törvény az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról

153/2009. (XI. 13.) FVM rendelet az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény végrehajtásáról

346/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet a fás szárú növények védelméről

1998. évi XXVIII. törvény az állatok védelméről és kíméletéről

1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól

2003. évi XXXII. törvény a Washingtonban, 1973. március 3. napján elfogadott, a veszélyeztetett vadon élő állat- és növényfajok nemzetközi kereskedelméről szóló egyezmény kihirdetéséről

13/2001. (V. 9.) KöM rendelet a védett és a fokozottan védett növény- és állatfajokról, a fokozottan védett barlangok köréről, valamint az Európai Közösségben természetvédelmi szempontból jelentős növény- és állatfajok közzétételéről

269/2007. (X. 18.) Korm. rendelet a NATURA 2000 gyepterületek fenntartásának földhasználati szabályairól

275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről

292/2008. (XII. 10.) Korm. rendelet a veszélyeztetett vadon élő állat- és növényfajok nemzetközi kereskedelmét szabályozó nemzetközi és európai közösségi jogi aktusok végrehajtásának egyes szabályairól

348/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet a védett állatfajok védelmére, tartására, hasznosítására és bemutatására vonatkozó részletes szabályokról

67/1998. (IV. 3.) Korm. rendelet a védett és fokozottan védett életközösségekre vonatkozó korlátozásokról és tilalmakról

16/2009. (X. 8.) KvVM rendelet a barlangok felszíni védőövezetének kijelöléséről

1996. évi LV. törvény a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról

79/2004. (V. 4.) FVM rendelet a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény végrehajtásának szabályairól

2007. évi CVI. törvény az állami vagyonról

2011. évi CXCVI. törvény a nemzeti vagyonról

2010. évi LXXXVII. törvény a Nemzeti Földalapról

2007. évi CXXIX. törvény a termőföld védelméről

2013. évi CXXII. Törvény a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról

2013. évi CCXII. törvény a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról

262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól

12/2012. (VI. 8.) VM utasítás a nemzeti park igazgatóságok természetvédelmi célú vagyonkezelési tevékenységének egységes szakmai alapelvek szerinti ellátásáról

356/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet a földhasználati nyilvántartás részletes szabályairól

2011. évi CXCIX. törvény a közszolgálati tisztviselőkről

2012. évi I. tv a munka törvénykönyvéről

2012. évi CXX. törvény az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról

1997. évi CLIX. törvény a fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról

2011. évi CVI. törvény a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról

2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról

368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról

2000. évi C. törvény a számvitelről

2015. évi CXLIII. törvény a közbeszerzésekről

1995. évi XCIII. törvény a védett természeti területek védettségi szintjének helyreállításáról

1993. évi II. tv. földrendező és földkiadó bizottságokról

1992. évi II. törvény  a szövetkezetekről szóló 1992. évi I. törvény hatálybalépéséről és az átmeneti szabályokról

1997. évi CXLI. törvény az ingatlan-nyilvántartásról

2004. évi CXL tv. a közigazgatási eljárás és szolgáltatás általános  szabályairól

1993. évi XLVIII. törvény a bányászatról

2013. évi V. tv. a Polgári Törvénykönyvről

1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről

2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról

2011. évi CXXVIII. törvény a katasztrófavédelemről

2001. évi LXIV. törvény a kulturális örökség védelméről

2003. évi XXVI. törvény az Országos Területrendezési Tervről

1996. évi XXI. törvény a területfejlesztésről és a területrendezésről

1995. évi LVII. törvény a vízgazdálkodásról

2013. évi CII. törvény a halgazdálkodásról és a hal védelméről

133/2013. (XII. 29.) VM rendelet a halgazdálkodás és a halvédelem egyes szabályainak megállapításáról

2009. évi CXLIV. törvény a vízitársulatokról

 

 

A DDNPI  állami alaptevékenysége körében

Ellátja

· a védett és fokozottan védett természeti értékek, védett és fokozottan védett természeti területek, a Natura 2000 területek és közösségi jelentőségű értékek, valamint a nemzetközi természetvédelmi egyezmény hatálya alá tartozó területek és értékek természetvédelmi kezelésével kapcsolatos feladatokat, kivéve azokat a feladatokat, amelyeket más szerv vagy természetes személy köteles ellátni,

· a vagyonkezelői feladatokat a vagyonkezelésében lévő állami tulajdonú vagyontárgyak tekintetében,

· a természetvédelemért felelős miniszter körzeti erdő- és vadgazdálkodási tervvel kapcsolatos jogkörét érintő előkészítő feladatokat,

· a természetvédelmi kutatással kapcsolatos feladatokat,

· az élőhelyek kialakításával és fenntartásával kapcsolatos feladatokat, valamint

· a sérült, károsodott élőhelyek helyreállításával, valamint rehabilitációjával kapcsolatos feladatokat;

Vezeti a működési területén lévő védett természeti területek és természeti értékek, valamint az egyedi tájértékek nyilvántartását, gondoskodik a természetvédelmi célú nyilvántartások vezetéséhez szükséges elsődleges és másodlagos adatgyűjtésről, illetve működteti a feladatkörével összefüggő területi monitoring és információs rendszert, együttműködik más információs és ellenőrző rendszerekkel;

 

Közreműködik

· az erdővagyon-védelmi tevékenységben,

· a természetvédelmi szempontból védetté nem nyilvánított természetes növény- és állatvilág (vadászható vadfajok, fogható halfajok, az ősi hazai háziasított állatfajok, fajták és ezek génkészletei) védelmében;

Véleményezi a kiemelt térségre és a megyére készülő területfejlesztési koncepciót és programot, valamint területrendezési tervet, továbbá a településrendezési eszközöket;

Együttműködik a kulturális örökségvédelmi feladatkörrel rendelkező szervekkel azok külön jogszabályban meghatározott örökségvédelemmel kapcsolatos feladatainak ellátásában;

Kapcsolatot tart természetvédelmi kezelési feladatokat ellátó más szervezetekkel és természetes személyekkel

Kapcsolatot tart a vízügyi igazgatási és hatósági szervekkel a jogszabályokban meghatározott vízgazdálkodási és vízvédelmi feladatok terén.

Segítséget nyújt a természet védelmével kapcsolatos feladatok ellátásához a helyi önkormányzatoknak;

Működési területén természetvédelmi oktatási, nevelési, ismeretterjesztési és szemléletformálási tevékenységet folytat.

Fenntartja és működteti a természetvédelmi bemutató, oktató, ismeretterjesztő létesítményeket.

A természetvédelmi szabálysértések ellenőrzésére, továbbá a természetvédelmi őrszolgálat működtetésére közhatalmi jogkörrel rendelkezik.

 

Működési területe

a) Baranya megye.

b) Somogy megye területe - kivéve

Ádánd,

Nagyberény,

Nyim,

Som,

Szőkedencs, valamint

a Balaton Kiemelt Üdülőkörzethez tartozó

települések közigazgatási területe, Marcali település közigazgatási területe nélkül.

c) Tolna megye.

d) Bács-Kiskun megye területén:

Bátmonostor,

Csátalja,

Dávod,

Dunafalva,

Hercegszántó,

Nagybaracska,

Szeremle

települések közigazgatási területe, illetve

Baja, Érsekcsanád, Fajsz, Sükösd településhatárokban a Duna-Dráva Nemzeti Park területe.

e) Fejér megye területén:

a Dél-Mezőföldi Tájvédelmi Körzet területe Alsószentiván, Cece, Vajta településhatárokban.

 
   
 
2017. 05. 22. Oldal nyomtatása
©2005 A KvVM
Természetvédelmi Hivatala
neosoft&design