magyar english
Térkép

 
 
 
Mentés
Mentés
Facebook
Videók, fotók
 
 
 
 
 
NATURA2000 fenntartási tervek
 
KooKoo - az éneklő óra

Fontos
A honlapon található fotók szerzői jogi oltalom alatt állnak. Felhasználásuk, másodközlésük csak írásos megállapodás aláírását követően lehetséges.

Jelen honlap a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság hivatalos honlapja (www.ddnp.hu). Az egyéb más oldalakon található, Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatósággal kapcsolatos információkért nem vállalunk felelősséget.
 
Programjainkon mindenki saját felelősségére vesz részt. A résztvevők tudomásul veszik, hogy a programokon kép-, illetve videofelvétel készülhet. A részvevők a programokon való részvételükkel hozzájárulnak a kép-, videofelvétel készítéséhez, és annak a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság weboldalaira és Facebook oldalaira történő feltöltéséhez, valamint a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság kommunikációjához, marketingjéhez történő időbeli korlátozás nélküli felhasználásához.
» Védett természeti területek » A Natura 2000 hálózat » Natura 2000 - Természetmegőrzési terület
Natura 2000 - Természetmegőrzési terület
 

 

Különleges természetmegőrzési terület esetében a legtöbb faj a Mecsek esetében került rögzítésre, a 25 faj közül 21 állat és 4 növényfaj volt. Majdnem ugyanennyi faj került rögzítésre a Gemenc esetében is, 23 állat és 1 növényfajjal, ahol az állatok közül 10 halfaj volt, amely a vízi élőhelyek jelentőségére hívja föl a figyelmet. Halfajok szintén nagy számban szerepeltek a Tolnai-Duna, Béda-Karapancsa, Nyugat-Dáva és Közép-Dráva esetében is. Az karsztterületnek és a még nagyobb arányban megtalálható idős erdőállományoknak köszönhető, hogy a mecseki 21 fajból 9 denevér. A különleges természetmegőrzési területek 58%-a csak élőhely alapján került jelölésre. A fentiek természetesen legalább annyira a területek feltártságának mértékét mutatják, mint a listás fajokban való gazdagságukat.

 

Növényfajok

Gyakoriság
(hány területen került felmérésre)

Aldrovanda vesiculosa
1
Apium repens
3
Caldesia parnassifolia
1
Crambe tataria
1
Himantoglossum caprinum
3
Iris aphylla ssp hungarica
1
Paeonia officinalis ssp banatica
1
Pulsatilla grandis
3
Serratula lycopifolia
1
Vincetoxicum pannonicum
1


Állatfajok
Gyakoriság
Aspius aspius
4
Barbastella barbastellus
9
Bolbelasmus unicornis
2
Bombina bombina
13
Castor fiber
1
Cerambyx cerdo
15
Cobitis taenia
5
Coenagrion ornatum
2
Cordulegaster heros
1
Cottus gobio
2
Cucujus cinnabarinus
2
Emys orbicularis
14
Eudontomyzon spp.
2
Euphydryas maturna
4
Gobio uranoscopus
1
Gymnocephalus baloni
4
Gymnocephalus schraetzer
4
Hucho hucho
1
Isophya costata
3
Leptidea morsei
1
Lucanus cervus
20
Lutra lutra
15
Lycaena dispar
5
Maculinea nausithous
2
Maculinea teleius
3
Miniopterus schreibersi
2
Misgurnus fossilis
7
Morimus funereus
3
Mustella eversmannii
1
Myotis bechsteini
5
Myotis blythii
2
Myotis dasycneme
4
Myotis emarginatus
1
Myotis myotis
7
Ophiogomphus cecilia
1
Osmoderma emerita
2
Paladilhia hungarica
1
Pelecus cultratus
5
Pelobates fuscus insubricus
1
Pilemia tigrina
1
Podarcis muralis
1
Polymixis rufocinata isolata
1
Rhinolophus ferrumequinum
2
Rhinolophus hipposideros
2
Rhodeus sericeus amarus
4
Rhysodes sulcatus
2
Rosalia alpina
4
Rutilus pigus
4
Sabanejewia aurata
1
Spermophilus citellus
5
Theodoxus transversalis
2
Triturus cristatus
9
Triturus dobrogicus
1
Triturus vulgaris
1
Umbra crameri
2
Unio crassus
5
Vertigo moulinsiana
1
Zingel streber
4
Zingel zingel
5
   
 
2009. 05. 13. Oldal nyomtatása
©2005 A KvVM
Természetvédelmi Hivatala
neosoft&design